Subsidies voor onthardingsprojecten

2e projectoproep "Proeftuinen ontharding"

Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. Overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.

De subsidieoproep is dus niet voor particulieren bedoeld. Zij kunnen wel een project met een collectief belang indienen dat voldoet aan de gestelde voorwaarden wanneer ze zich verenigen in een vzw of feitelijke vereniging.

Via projecten met ontharding zetten de Vlaamse Regering en de initiatiefnemers in op het klimaatrobuuster en leefbaarder maken van onze regio en nabije omgeving, en het versterken van de lokale of bovenlokale open ruimte.

Herken je je in één van onderstaande situaties?  Dien dan voor 15 mei 2019 vóór 12 uur een aanvraag in voor een subsidie met bijhorend ondersteuningstraject. De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximaal 250.000 euro.

Drie thematische deeloproepen voor onthardingsprojecten

‘School en omgeving’: ontharden voor een kwalitatievere school en omgeving

Bij een onthardingsproject voor ‘school en omgeving’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet  op het klimaatrobuuster maken en het verhogen van de omgevingskwaliteit van scholen. 

Enkele voorbeelden:

  • een school wil haar parkeerterrein of speelplaats ontharden en zo de kwaliteit en biodiversiteit op en rond haar terreinen verhogen
  • een hoger onderwijsinstituut zet in op het ontharden van zijn terreinen en wil deze ook openstellen om zo het tekort aan publiek groen op te vangen
  • een burgerinitiatief van ouders engageert zich samen met de school en buurt om de schoolomgeving leefbaarder en verkeersveiliger maken en werkt samen met de gemeente een actieplan uit voor het ontharden van de schoolstraten
  • een gemeente wil overgaan de mobiliteit rond een school reorganiseren en onthardt hiervoor de straat voor de school volledig

Lees meer over ontharden voor ‘school en omgeving’

 


‘Ruimte voor water’: ontharden voor meer ruimte voor water

Bij een onthardingsproject ‘ruimte voor water’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet op het klimaatrobuuster maken van bebouwde gebieden door meer ruimte te geven aan water via het realiseren van effectieve ontharding op het terrein. 

Enkele voorbeelden:

  • Een terrein koppelt zich af van het rioleringsnetwerk en creëert via ontharden voldoende ruimte voor wateropvang en infiltratie, en de natuurlijke zuivering van afvalwater
  • Een gemeente wil een woonuitbreidingsgebied in overstromingsgevoelig gebied herbekijken of schrappen en herbestemmen naar open ruimte (en onthardt hiervoor enkele bestaande constructies in het gebied). Hiervoor zet ze in op coalitievorming en een interactief proces met de eigenaars en de buurt 
  • Bedrijven op een bedrijventerrein in watergevoelig gebied willen hun parkeervoorzieningen delen en samen clusteren waardoor meer ruimte vrijkomt voor water ten voordele van het terrein zelf en/of voor een lager gelegen woonbuurt het risico op wateroverlast verlaagt

Lees meer over ontharden voor ‘meer ruimte voor water’
 


‘Weg weg’: ontharden voor meer mobiliteit met minder wegen en het reduceren van verharding voor weginfrastructuur

Bij een onthardingsproject ‘weg weg’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet op een meer klimaatvriendelijke en CO2-arme mobiliteit via het realiseren van effectieve ontharding van weginfrastructuur.  

Bijvoorbeeld
•    Een bedrijventerrein wordt gereorganiseerd waarbij verschillende wegen en asfaltoppervlakken zullen worden onthard en er meer aandacht is voor voorzieningen voor de fiets en openbaar vervoer of voor ecologische connectiviteit binnen een groter geheel
•    Een gemeente hertekent het profiel van een steenweg en schrapt enkele baanvakken waarbij meer aandacht gaat naar veilige ruimte voor fietsers en het introduceren van grachten, wadi’s en laanbomen
•    Landbouwwegen worden onthard tot een tweesporenweg of volledig weggenomen, vb. ter versterking van openruimteverbindingen binnen het landbouwareaal
 

Lees meer over ontharden voor ‘meer mobiliteit met minder wegen en/of het (her)verbinden van open ruimte structuren'

Onthardingsforum

Het onthardingsforum vond plaats op de 23ste verdieping van het WTC te Brussel, waar ook de Brusselse expositie YOU ARE HERE plaatsvond.De expo haalde vele van de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan aan, waaronder ook verschillende die te maken hebben met het klimaat en ontharden.

 

Vlaanderen breekt uit
Vlaanderen breekt uit: proeftuinen voor ontharding

Met de subsidie voor onthardingsprojecten wil de Vlaamse Regering verschillende proeftuinen opstarten. Dit moet niet enkel leiden tot concrete onthardingen op het terrein, maar ook tot kennisopbouw en -deling om zo Vlaanderen klimaatrobuuster te maken.

Lees meer over de proeftuinen voor ontharding