Pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering  de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze visie zet nieuwe krachtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. 

Het Departement Omgeving wil met de gemeenten rond de nieuwe uitdagingen aan de slag en ondersteunt een aantal gemeenten die met  een pilootproject n die het ruimtelijk veranderingstraject mee in gang zetten .

Hiertoe werd in januari 2019 een oproep gelanceerd. 

Tijdens de maand maart werden 47 subsidieaanvragen voor pilootprojecten BRV ingediend conform het subsidiereglement pilootprojecten BRV. 

Projecten met zes soorten acties

Er zijn zes acties waarrond (groepen van) gemeenten een projectvoorstel kunnen indienen. In een projectvoorstel kunnen verschillende acties gecombineerd worden. 

  • Opmaak van een (inter)gemeentelijk beleidsplan
  • Oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
  • Beleidsmatig gekaderde toepassing van de maatregelen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter bevordering van het ruimtelijk rendement
  • Ontwikkeling van een slim parkeerbeleid in functie van ruimtelijk rendement
  • Structurele implementatie van de tien ruimtelijke kernkwaliteiten zoals opgenomen in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de lokale praktijk, met inbegrip van de vergunningspraktijk
  • Opmaak van een convenant volgens het Instrumentendecreet (subsidie aanvragen pas mogelijk na inwerkingtreding van het instrumentendecreet)

Aangezien het Instrumentendecreet op het ogenblik van de oproep en indieningsperiode nog niet in werking is getreden, konden er geen pilootprojecten BRV ingediend worden rond de laatste actie.

Projecten met subsidie 

Deze projecten werden vervolgens beoordeeld op basis van hun pilootwaarde in functie van de doorvertaling van de strategische visie van het BRV en hun bijdrage aan het ruimtelijk veranderingstraject dat de strategische visie BRV vooropstelt.

Op voorstel van het Departement Omgeving besloot de minister de volgende 18 pilootprojecten BRV te selecteren en een subsidie toe te kennen:

1.    Hoogstraten – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
2.    Geel – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
3.    Vilvoorde – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (wegwijzer ruimte) 
4.    Lochristi – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
5.    Maasmechelen – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (rewildering Maasmechelen) 
6.    Geetbets – slim parkeerbeleid (GBts 2punt0) 
7.    Zoutleeuw – iGECORO en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (samenwerking Getestreek) 
8.    Puurs-Sint-Amands – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
9.    Vilvoorde – slim parkeerbeleid 
10.    Antwerpen – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (integratie strategische MER) 
11.    Bornem – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
12.    VENECO – ruimtelijk rendement (regionaal afwegingskader) 
13.    Vorselaar – ruimtelijk rendement (omslag ruimtedenken) 
14.    Edegem – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (slimme ruimte, open ruimte) 
15.    Stadsregio Turnhout – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (gedeelde ruimte, gedeelde aanpak) 
16.    IOK – 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (intergemeentelijk kwaliteitsplatform) 
17.    Brakel/Horebeke – iGECORO 
18.    Leiedal – intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (Zuidwest-Vlaanderen) 

 
Voor de verdere kennisuitwisseling en -opbouw tussen de verschillende pilootprojecten BRV worden vier thematische pilootgroepen opgericht waarrond een traject van intervisie en kennisopbouw wordt georganiseerd. 

•    Ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten
•    (Inter)gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen
•    Intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
•    Slim parkeerbeleid

Per categorie kunt u de geselecteerde projecten volgen, uw licht opdoen over tussentijdse mijlpalen en leerpunten en aldus genieten van de kennisuitwisseling en -opbouw tussen de verschillende pilootprojecten BRV.  
 

Contact