Startnota GRUP verkeerscomplexen Kortrijk goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 19 juli 2019 de startnota goed van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘K-R8 - Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving’. Van 17 september tot 15 november 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over deze startnota. 

Het voorgenomen plan omvat de omgeving tussen de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Verkeerscomplex Kortrijk-OostOost en rond de autosnelweg E17/A14. 
De ringweg R8 rond Kortrijk werd ongeveer 30 jaar geleden in gebruik genomen. Sindsdien nam het auto- en vrachtwagenverkeer sterk toe wat de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Kortrijkse regio bedreigt. Aan de hand van een integrale en participatieve aanpak wil het plan de leefbaarheid in de omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost verhogen. 

De verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en het al dan niet sluiten van de ring R8 tussen deze complexen wordt niet louter op zich bekeken, maar wel in samenhang met het inzetten op alternatieve mobiliteitsoplossingen en het nadenken over de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. Het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer, het aanmoedigen van diverse vormen van gedeelde mobiliteit, het realiseren van onder meer veilige fietsverbindingen en het evalueren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden moeten bijdragen tot de oplossing. 

Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel: “In functie van de realisatie van het actieprogramma voor de Kortrijkse regio, kiest de Vlaamse Regering voor de geïntegreerde planprocedure van een GRUP. De gekozen aanpak ligt ook in de lijn van de inbreng vanuit de vier dialoogmarkten en online bevraging tijdens de voorbereidende fase van het planproces, waarin het belang van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving van de weginfrastructuur werd onderstreept.” 

Van 17 september tot 15 november 2019 organiseert het Departement Omgeving een publieke consultatie over deze startnota. Tijdens die periode kan iedereen kennis nemen van het planvoornemen en de methodiek van het onderzoek. Tevens kunnen suggesties worden gedaan voor (bijkomende) alternatieven die in het kader van de planmilieueffectenrapportage onderzocht zullen worden. In deze milieueffectenrapportage zullen in elk geval alle verkeerskundig haalbare oplossingen voor Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, met of zonder sluiting van de ringweg R8, uit het verkennend mobiliteitsonderzoek verder worden onderzocht op hun milieueffecten. 

De verkregen inbreng zal grondig worden onderzocht en moet zorgen voor een verdere verfijning van de startnota die opnieuw publiek zal worden gemaakt. Participatie blijft dus ook in het verdere verloop van het proces uitermate belangrijk.  

Tijdens de publieke participatie zijn twee participatiemomenten gepland:

  • 14 oktober 2019, Raadzaal en polyvalente zaal Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem
  • 15 oktober 2019, OC Lange Munte, Beeklaan 81 in Kortrijk
Contact

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Vlaams Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be