Slim parkeerbeleid

Het decreet van 8 december 2017 introduceerde in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een  volledig nieuw planningssysteem met de beleidsplanning. De inzet van het ruimtelijk veranderingstraject op het terrein kan versneld worden door te stimuleren om de bestaande structuurplannen te vernieuwen, in inhoud en vorm, naar een beleidsplan. 
De strategische visie BRV stelt dat lokale besturen in hun beleidsplannen de (boven)lokale uitdagingen formuleren die zij wensen aan te gaan en de ruimtelijke werven die zij willen realiseren. Het Vlaams ruimtelijk beleid stimuleert daarbij een bovenlokale geïntegreerde gebiedswerking. Maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken hebben immers vaak een duidelijke bovenlokale dimensie. In lijn met deze ambities van de strategische visie BRV werd expliciet de mogelijkheid van een intergemeentelijk beleidsplan ingevoerd.

De juridische mogelijkheden op dit vlak zijn zeer flexibel ontworpen (intergemeentelijke strategische visie en/of intergemeentelijke beleidskaders kunnen naargelang behoefte gecombineerd worden) en moeten een stimulans tot intergemeentelijk beleidsplanningsinitiatief zijn. 
Het is belangrijk dat lokale ruimtelijke beleidsplannen inspelen op de nieuwe basisfilosofie die de strategische visie van het BRV uitdraagt rond de inzet op ruimtelijke transformatie (in plaats van uitbreiding), door te werken rond rendement en kwaliteit op de goede locaties en het terugdringen van bijkomend ruimtebeslag.

Pilootprojecten
G'Bets 2.0

G' Bets 2.0

De gemeente Geetbets voert een participatietraject ‘G’Bets 2.0.