Ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtegebieden Beneden-Nete definitief vastgesteld

Benedennete definitief RUPDe Vlaamse Regering stelde op 1 maart 2019 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ in de gemeente Lier en Duffel definitief vast. 

Het plan dat het Departement Omgeving voor de Beneden-Nete opmaakte, zet ca. 35 ha niet ontwikkeld woon- en industriegebied in de vallei van de Nete om naar een groene bestemming en vrijwaart zo het valleigebied van verdere bebouwing. Het gebied is één van de zes hefboomprojecten van het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. De stad Lier zal die groengebieden verder inrichten als onderdeel van het ‘Landschapspark Pallieterland’. Op die manier maken we de realisatie van een multifunctioneel ingerichte groenblauwe ader door stedelijk gebied Lier mogelijk. Daarnaast zullen de Vlaamse Waterweg NV en het Agentschap Natuur en Bos in het kader van het Sigmaplan de bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden in Lier omvormen naar nieuwe getijdennatuur en een aantal bijkomende natte natuurgebieden ontwikkelen.

Met de definitieve vaststelling van dit ruimtelijk uitvoeringsplan zet de Vlaamse Regering belangrijke stappen vooruit in het klimaatbestendig maken van Lier en Duffel. De ontwikkeling van de natuur- en groengebieden zorgt voor meer biodiversiteit, meer overstromingsveiligheid én meer kwalitatieve en toegankelijke groene ruimte in een sterk verstedelijkte regio. Tegelijk zetten we in op het behoud en het versterken van een landschappelijk waardevol valleilandschap met markante erfgoedsites zoals het Hof van Lachenen, het Ringenhof en de Anderstadthoeve.

De bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden Anderstadt 1 en 2 en de Polder van Lier krijgen een nieuwe invulling. Een deel wordt ontpolderd zodat het gebied opnieuw onder invloed van de getijdenwerking op de Nete komt en er nieuwe getijdennatuur onder de vorm van slikken en schorren ontstaat. Andere delen van deze overstromingsgebieden krijgen een invulling als ‘wetland’ met vijvers en brede rietkragen. De vijvers rond het Hof van Lachenen en de Anderstadtvijvers zullen ook ingezet worden voor natuurontwikkeling: door wetlands te ontwikkelen, ontstaat er een nieuw leefgebied voor onder andere de roerdomp.

Contact

Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be