Ruimtelijk uitvoeringsplan GGG Bovenzanden Willebroek: participatiemoment op 6 december in Oud Gemeentehuis

Van 27 november 2018 tot 25 januari 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden’. Doel van het plan is om het bestaande gecontroleerde overstromingsgebied Bovenzanden om te vormen van een landbouw- naar natuurgebied. Op donderdag 6 december 2018 is er een publiek participatiemoment in het Oud Gemeentehuis in Willebroek. Iedereen is welkom om kennis te maken met het project.

bovenzandenDe Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gecontroleerd overstromingsgebied Bovenzanden langs de Rupel op grondgebied van de gemeente Willebroek. 
Bovenzanden langs de Rupel in Willebroek is een bestaand gecontroleerd overstromingsgebied van het Sigmaplan (1977) dat aangelegd werd in 1981. In uitvoering van het Geactualiseerd Sigmaplan (2005) zullen de Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Natuur en Bos binnen enkele jaren het overstromingsgebied inrichten als een getijdennatuurgebied. Het overstromingsgebied zal dan niet enkel een veiligheidsfunctie hebben en overtollig water uit de Rupel opvangen bij stormtij, maar ook een natuurinvulling krijgen. 
“Het is de bedoeling dat in de toekomst het water elke dag op het ritme van eb en vloed in en uit het gebied stroomt. Daarvoor moet een in- en uitwateringssluis gebouwd worden langs de Rupel. Door de getijdenwerking zal getijdennatuur ontstaan met een netwerk van slikken en schorren. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu eerst de bestemming van het gebied wijzigen zodat dat project uitvoerbaar wordt”, zegt Christophe Vandevoort van het Vlaams Departement Omgeving.
Participatiemoment op donderdag 6 december 

Op donderdag 6 december 2018 is er een publiek participatiemoment. Iedereen is welkom om 19u in de Lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis, A. Van Landeghemstraat 101 in Willebroek. 

Praktische informatie publieke consultatie

De start- en procesnota ligt van 27 november 2018 tot 25 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Willebroek.  De documenten kunnen online geraadpleegd worden. Iedereen kan tot 25 januari 2019 schriftelijk opmerkingen formuleren op de start- en procesnota.

Dat kan als volgt:

  • Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Willebroek
  • Aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vervolgtraject

Een start- en procesnota is de eerste stap in een traject om te komen tot een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden. 
De opmerkingen en suggesties op de proces- en startnota worden verwerkt in een scopingnota. In die scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd. Vervolgens worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven onderzocht en vergeleken. Het meest aangewezen alternatief wordt verder uitgewerkt in een voorontwerp RUP. Dit voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties. Het is de Vlaamse Regering die het ontwerp RUP voorlopig vaststelt en een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen organiseert. Op dat moment krijgt het publiek voor de tweede maal inspraak. Op basis van de bezwaren wordt het plan eventueel aangepast. Na advies van de Raad van State zal het GRUP definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.
 

Contact

Brigitte Borgmans - Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be