Publieke consultatie en publieksmoment ‘Rond Ronse’

De Werkvennootschap en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid hernemen in opdracht van de Vlaamse Regering de procedure voor de opmaak van een gewestelijk RUP voor de N60 onder de naam ‘Rond Ronse.’ Het Team Rond Ronse gaat op zoek naar breed gedragen oplossingen voor verschillende uitdagingen in en rond Ronse. Dat doet het door van meet af aan zoveel mogelijk belanghebbenden uit de streek te betrekken. Dinsdag was Tio3 het decor voor de eerste werksessie met een veertigtal stakeholders. ’s Avonds was het brede publiek uitgenodigd op een eerste participatieavond, die georganiseerd werd in het kader van de publieke consultatie over de start- en procesnota. Die consultatie loopt tot 2 augustus 2019. 

Verschillende uitdagingen

‘Rond Ronse’ gaat enerzijds op zoek naar breed gedragen en duurzame oplossingen voor de mobiliteitsproblemen. Vandaag doorkruisen zowel de N60 als de N48, die zorgt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Klein-Frankrijk, het stadscentrum. Het team wil een betere ontsluiting van de regio creëren door het realiseren van een bovenlokale verbinding op de N60. Eveneens wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid in en rond Ronse, en op het verhogen van de multimodale bereikbaarheid door degelijke alternatieven te onderzoeken voor de auto.
 
Anderzijds wil ‘Rond Ronse’ ook een hefboom zijn om maatschappelijke meerwaarden in de regio te realiseren op vlak van kwalitatieve stedelijke ruimte, landschap, natuur en bebossing, landbouw, en erfgoed. Er wordt vertrokken van een wit blad, en er wordt dus niet uitgegaan van vroegere scenario’s.

Publieke consultatie

Om een antwoord te kunnen bieden op deze uitdagingen zijn bestemmingswijzigingen nodig. Daartoe is de procedure voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart. De Vlaamse Regering heeft de eerste stap in deze procedure gezet met de goedkeuring van de start- en procesnota voor ‘Rond Ronse’ op 17 mei. Rond beide nota’s wordt nu een publieke raadpleging georganiseerd, die loopt van 4 juni tot en met 2 augustus. Iedereen kan op beide nota’s standpunten, adviezen en opmerkingen indienen.
‘Rond Ronse’ vertrekt niet van oplossingen, maar brengt in eerste instantie de noden in kaart waarvoor oplossingen gezocht moeten worden. Van daaruit worden samen met belanghebbenden de doelstellingen bepaald en wordt met hen naar oplossingen gezocht.

Samen aan de slag 

Vanaf het eerste moment worden alle belanghebbenden betrokken. Daarom kwamen een veertigtal stakeholders dinsdag samen in Tio3 om met het Team Rond Ronse na te denken en samen te werken aan Rond Ronse. Zowel de verschillende overheden als lokale experts van natuur- en socio-economische organisaties maken deel uit van deze werksessies.

Ook de brede bevolking werd uitgenodigd. Tijdens een participatieavond konden zij meedenken over de uitdagingen voor de streek rond Ronse. Iedereen kon ook opmerkingen en adviezen meegeven over de start- en de procesnota. Het Team Rond Ronse was aanwezig om te informeren over het plangebied, de doelstellingen en de aanpak.

Praktische info publieke consultatie

De start- en procesnota liggen van 4 juni tot en met 2 augustus 2019 ter inzage bij de gemeenten Ronse, Maarkedal en Kluisbergen, en bij het Departement Omgeving. De documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup.
Iedereen kan tot 28 juni 2019 schriftelijk opmerkingen formuleren op de start- en procesnota. Dat kan als volgt:

  • Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup,
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in één van de betrokken gemeenten,
  • Aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel, of tegen ontvangstbewijs. 

Digitale enquête 

Naast de officiële inspraak gaat het Team Rond Ronse ook op zoek naar informele feedback van iedereen. Wie wil nadenken over de troeven en knelpunten in de brede streek rond Ronse-Maarkedal-Kluisbergen op vlak van mobiliteit, maar ook op vlak van (stedelijke) voorzieningen en natuur kan de digitale enquête invullen via www.rondronse.be/enquete. Met de resultaten gaat het studieteam verder aan de slag.

Vervolgtraject

Een start- en procesnota is de eerste stap in een traject om te komen tot een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden.
De opmerkingen en suggesties op de proces- en startnota worden verwerkt in een scopingnota. In die scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd. Vervolgens worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven onderzocht en vergeleken. Het meest aangewezen alternatief wordt verder uitgewerkt in een voorontwerp RUP. Dit voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties. Het is de Vlaamse Regering die het ontwerp RUP voorlopig vaststelt en een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen organiseert. Op dat moment krijgt het publiek voor de tweede maal inspraak. Op basis van de bezwaren wordt het plan eventueel aangepast. Na advies van de Raad van State zal het GRUP definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.
 
Naast de twee officiële participatiemomenten heeft het planteam de bedoeling om op regelmatige basis de verschillende partners, actoren en het brede publiek nauw te betrekken. Daartoe zullen gespreksavonden en infomomenten georganiseerd worden.
 

Contact

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Vlaams Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be