Projectoproep Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win

Van 30 november 2018 tot 1 februari 2019 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘landbouw-natuur: op zoek naar een win-win’. Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren deze tweede projectoproep ‘Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win’.

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Het gaat om een jaarlijkse oproep die thematisch afgebakend is.

Dit jaar is het thema klimaat. In Vlaanderen was de landbouwsector in 2016 verantwoordelijk voor de uitstoot van 7,4 Mton CO2-eq of omgerekend 16% van de niet-ETS emissies. Maar naast de uitstoot van broeikasgassen draagt onze landbouw ook voor een groot stuk bij aan klimaatmitigatie (bv. door koolstofopslag in weilanden, akkers, kleine landschapselementen (KLE’s) en natuurlijke shelters voor vee, …) en -adaptatie (bv. Infiltratie, opvang en bufferen van regenwater, beschikbaarheid van water in periodes van droogte, bodemkwaliteit, biodiversiteit, …) en zijn er hier nog heel wat opportuniteiten. We zijn op zoek naar positieve, grondgebonden projecten rond landbouwpraktijken/-vormen die bijdragen aan klimaatadaptatie en -mitigatie, die de landbouw weerbaarder maken ten aanzien van de veranderende klimatologische omstandigheden en tevens een positieve invloed hebben op natuur, biodiversiteit en de toestand van het milieu

Doelgroep oproep

Er worden geen beperkingen opgelegd aan wie een projectvoorstel kan indienen, maar bij de selectie wordt voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers.

Praktisch

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 1 februari 2019. De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 april 2019, hebben een maximale duurtijd van 2 jaar en moeten afgerond worden vóór 31 maart 2021. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000,00 euro per project. De organisatie die het project indient moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag.

Meer informatie
Contact

Brigitte Borgmans - Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be