IKEA-vestiging: vier locaties te onderzoeken in plan-MER

De dienst Mer van het Vlaams Departement Omgeving heeft de aanvullende richtlijnen opgemaakt voor het onderzoek naar de locaties voor een IKEA-vestiging in Zuid-West-Vlaanderen (regio Kortrijk). De vier redelijke alternatieven voor de inplanting van het IKEA-woonwarenhuis zijn de zoekzones Heule-Ringshopping, Evolis, Hoog-Kortrijk en Ter Biest Wevelgem. Deze vier alternatieven moeten in het MER (Milieueffectenrapport) onderzocht worden op hun milieueffecten. 

Deze zomer werd het trechteringsonderzoek naar redelijke locaties voor een Ikea-vestiging in de regio Kortrijk voorgelegd aan de betrokken gemeenten, de provincie West-Vlaanderen en Vlaamse administraties.  Op basis van deze consultatie heeft de dienst Mer van het Vlaams Departement Omgeving nu haar aanvullende richtlijnen geformuleerd. ‘Aanvullend’ omdat ze samen moeten gelezen worden met de richtlijnen die ze al op 15 februari 2017 formuleerde. Daarin was dit trechteringsonderzoek al voorzien.

Toetsingscriteria en verder verloop

Op basis van de aanvullende richtlijnen kan het plan-MER verder uitgewerkt worden. De verschillende locaties moeten getoetst worden aan een reeks criteria. Dit moet gebeuren voor de criteria ‘potentie tot voldoende openbaar vervoer’, ‘ruimte voor passende ontsluiting naar het hogere wegennet’ en ‘grootte en vorm van de beschikbare locatie in functie van de realisatie van het programma’. Ook de ruimtelijke claims per zoekzone moeten uitgediept worden.

Na de goedkeuring van het plan-MER, volgt, afhankelijk van de gekozen locatie, de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om de bestemming te wijzigen.

Meer informatie
  • De richtlijnennota is een openbaar document, ze kan geraadpleegd worden via https://www.lne.be/mer-dossierdatabank. Hierin moet bij dossiernummer 234 ingevuld worden en het vakje plan-MER aangevinkt.
Contact