GRUP Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen: infomarkten op 21 en 28 maart 2019

Schipdonkkanaal Stoktevijfer: foto Danny Vandeputte-DafotVan 12 maart tot 10 mei 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen’. Met dit plan wil de Vlaamse overheid de onderliggende bestemming van de reservatiestrook aanpakken om de ongelijkheid tussen West- en Oost-Vlaanderen weg te werken. Op donderdag 21 maart 2019 is er een infomarkt in CC De Herbakker in Eeklo en op donderdag 28 maart 2019 in GC ’t Schaapstuk in Lievegem.

De Vlaamse Regering nam op 14 december 2018 twee beslissingen over het Schipdonkkanaal. In een eerste globale beslissing over alle reservatiestroken voor infrastructuurwerken op de gewestplannen, werd de reservatiestrook voor de verbreding van het Schipdonkkanaal in Oost-Vlaanderen versmald. Hierdoor vallen heel wat woningen niet meer in die strook, wat hen meer rechtszekerheid biedt. 
 
In een tweede beslissing keurde de Vlaamse regering de start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal in Oost-Vlaanderen op grondgebied van de gemeenten Deinze, Eeklo, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins.
De onderliggende bestemming van de reservatiestrook verschilt in West- en Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen gaat het om agrarisch gebied, in Oost-Vlaanderen vooral om groengebied.             Foto Danny Vandeputte (Dafot) Schipdonkkanaal Stoktevijver
In groengebied zijn de mogelijkheden tot verbouwen, herbouwen of functiewijziging beperkter. Het GRUP wil die ongelijkheid zoveel mogelijk beperken of wegwerken en de mogelijkheden om woningen te verbouwen of herbouwen vastleggen.

Twee infomarkten op 21 en 28 maart 2019

In maart worden twee informatiemarkten georganiseerd over de aanpak van het GRUP. Tijdens deze informatiemarkten krijgen de bewoners uit de (voormalige) reservatiestrook meer uitleg over de aanpak van het GRUP en over hun inspraakmogelijkheden. 

  • Donderdag 21 maart: CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo
  • Donderdag 28 maart: GC ’t Schaapstuk, Luitenant Dobbelaerestraat 14c, 9930 Lievegem.

De infomarkten zijn doorlopend open van 15 u tot 20 u. Iedereen is welkom.

Praktische informatie publieke consultatie

De publieke raadpleging loopt van 12 maart tot en met 10 mei 2019. Tijdens deze periode kan iedereen suggesties of opmerkingen indienen op de startnota en de procesnota van het GRUP Reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen. Let wel: het gaat dus niet om de versmalling van de reservatiestrook. Hierover nam de Vlaamse Regering al een definitieve beslissing.

De startnota en de procesnota liggen ter inzage in de omgevingsdiensten en/of gemeentehuizen van de gemeenten Deinze, Eeklo, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins. Ze kunnen ook geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup. Iedereen kan tijdens de inspraakperiode schriftelijk opmerkingen formuleren op de plandoelstellingen en het te voeren milieuonderzoek van het GRUP. 

Reageren kan op één van volgende manieren:

  • Digitaal via www.omgevingvlaanderen.be/grup
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis of dienst ruimtelijke ordening van Deinze, Eeklo, Lievegem, Maldegem of Sint-Laureins.
  • Aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vervolgtraject

De start- en procesnota vormen de eerste stap in een traject om te komen tot een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden. In het GRUP zullen de mogelijkheden om woningen te verbouwen of herbouwen worden vastgelegd.

De opmerkingen en suggesties op de proces- en startnota worden verwerkt in een scopingnota. Deze scopingnota legt de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vast, waarna het onderzoek start naar de milieueffecten van de verschillende alternatieven. Het meest aangewezen alternatief wordt verder uitgewerkt in een voorontwerp GRUP. Dit voorontwerp GRUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties. 
Het is de Vlaamse Regering die het ontwerp GRUP voorlopig vaststelt en een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen organiseert. Op dat moment krijgt het publiek voor de tweede maal inspraak. Op basis van de bezwaren wordt het plan eventueel aangepast. Na advies van de Raad van State zal het GRUP definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.
 

Contact

Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be