Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus 

Om de uitvoering van het nieuwe hoogspanningsproject Ventilus in West-Vlaanderen mogelijk te maken, is de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) noodzakelijk. Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden. De eerste stap om tot een GRUP te komen, is een start- en procesnota. De Vlaamse Regering keurde eind maart 2019 de startnota voor het GRUP Ventilus goed. 

Publieke participatie over startnota Ventilus 

Ventilus zal ervoor zorgen dat de bijkomende elektriciteit vanop de Noordzee naar de verbruikers landinwaarts wordt gebracht. Er wordt ook een link voorzien met het bestaande Stevin-tracé dat sinds 2017 operationeel is. Door beide projecten aan elkaar te koppelen, wordt het Belgische elektriciteitsnet robuuster en betrouwbaarder. Ventilus maakt het ook mogelijk om op termijn een tweede onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk te realiseren. 
De startnota geeft een overzicht van de noden van de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur, de verschillende onderdelen en de mogelijke alternatieven en varianten voor het tracé die worden voorgesteld om verder te onderzoeken. Over die startnota loopt tussen 29 april en 27 juni 2019 een publieke participatieperiode. Alle geïnteresseerden kunnen zich informeren tijdens 10 infomarkten en meedenken nadenken over de voorstellen uit de startnota, waaronder de zoekzones voor het toekomstig tracé. 

Infomarkten en reacties formuleren 

Tijdens de infomarkten volgen de burgers een parcours waarlangs het Vlaams Departement Omgeving, Elia en deskundigen uitleg geven over de doelstelling van het project, de wijze waarop het onderzoek zal gebeuren, het tot stand komen van de alternatieven en varianten indien van toepassing. Daarnaast wordt ook duiding gegeven over specifieke thema’s zoals de voorgestelde technologie, effecten van magnetische velden, impact op en reeds gekende maatregelen voor landbouw,… Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen. 
Op het einde van de rondleiding is het aan de mensen zelf en kunnen zij hun voorstellen en suggesties voor Ventilus formuleren. Reacties dienen schriftelijk ingediend te worden tot en met 27 juni via www.omgevingvlaanderen.be, tegen afgiftebewijs bij het Departement Omgeving of in het gemeentehuis. Op de website www.ventilus.be wordt al de informatie alsook studies op een transparante wijze ter beschikking gesteld van de geïnteresseerden. Ook de infopanelen die tijdens de infomarkt getoond worden, kan je er vinden.

Dialoog verderzetten 

Naar aanleiding van de goedkeuring van de startnota en de infomarkten werden al enkele bezorgdheden geuit en worden vragen gesteld over de verdere betrokkenheid bij het proces. Het Vlaams Departement Omgeving en Elia trachten zo veel mogelijk toelichting te geven en benadrukken dat het belangrijk is reacties formeel en tijdig in te dienen. Daarmee kan nadien aan de slag gegaan worden. Na deze eerste fase stopt het proces niet en zal de dialoog verder gezet worden. 

Op basis van de inspraakreacties die binnenkomen, zullen er zeker nog dialoogmomenten georganiseerd worden met de betrokkenen. Dit zal opgestart worden na de eerste consultatie van 60 dagen maar voordat het ruimtelijke plan verder wordt uitgewerkt. Dat zal deel uitmaken van de verwerking van de verschillende inspraakreacties en in functie van het verdere onderzoek. 

Vervolgtraject GRUP Ventilus 

De opmerkingen en suggesties op de proces- en startnota GRUP Ventilus zullen verwerkt worden in een scopingnota. In die scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven, varianten en milieueffecten vastgelegd. Vervolgens worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven en varianten onderzocht en vergeleken. Het meest aangewezen alternatief wordt verder uitgewerkt in een voorontwerp RUP dat ter advies wordt voorgelegd aan alle besturen en administraties. Het resultaat hier moet door de Vlaamse Regering goedgekeurd worden. Bij het een openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP krijgt het publiek voor de tweede maal inspraak.

Bekijk hier de reportage van kanaal Z
 

Contact

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Vlaams Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be